گالری هنرمندان خودآموخته ایران

هنرمند : حسن حاضر مشار​

هنرمند : حسن حاضر مشار​

ملقب به پدر هنرمندان خودآموخته ایران
متولد : روستای جعفرآباد خلخال

هنرمند : سید علی صالحی​

هنرمند : سید علی صالحی​

متولد: تهران

هنرمند : کنیز عباس پناه​

هنرمند : کنیز عباس پناه​

متولد: بندرعباس

هنرمند: بی بی حاضر امیدواری

هنرمند: بی بی حاضر امیدواری

متولد: کازرون

هنرمند: شاخانم مرادی

هنرمند: شاخانم مرادی

متولد: کرمانشاه

هنرمند: شهین امیر مظاهری

هنرمند: شهین امیر مظاهری

متولد: اردستان