معرفی انجمن هنرمندان خودآموخته ایران از زبان مهندس علی عزتی موسس انجمن و عضو ایکوم جهانی

درباره انجمن هنرمندان خودآموخته ی ایران

 موسس انجمن هنرمندان خودآموخته ایران

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد *** دل رمیده ما را انیس و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت *** به غمزه مسئله آموز صد مدرس  شد

انگیزه تشکیل انجمن هنرمندان خودآموخته ی ایران

در واقع از ابتدای پیدایش انسان غارنشین که تا به امروز مرزهای تمدن بیشماری را درنوردیده است هنر خودآموختگی همواره حوزه ای بوده که تمامی ابعاد شخصیت و سرشت انسان را درگیر خود کرده است . اما هیچگاه اثری خلق نشده که منحصرا معرف هستن واقعی انسان بوده باشد از این حیث شاید مبالغه نباشد که بگوییم که هنر خودآموختگی تنها حوزه ای است که برای اثبات چرایی خود دلالت بر پیشینه ی به درازای چهل هزار ساله خود دارد که در هیچ مقطعی از تاریخ تا بدین اندازه به طور پایدار مرکز توجه جهانیان نبوده است .

اغلب مطالعاتی که تاکنون در رابطه با هنر خودآموختگی انجام گرفته است یا محدود به ابعاد زیبا شناختی و مسایل نظری مربوط به آن بوده یا از نظرگاه کابردی و فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته اما آنچه ما بدنبال آن هستیم علاوه بر اعتقاد به آن موارد مذکور ، پرداختن به جنبه های بکر و عیار نهفته ای است که تاکنون کمتر (اگر نگوییم هیچ) مورد توجه محققان تاریخ هنر قرار گرفته است .

به گمان من این گفتمان باید دو هدف را دنبال کند : ابتدا بکوشیم تا گشایشی باشد بر مبحث ژانر هنر خودآموختگی آن هم نه به اتکای صرف مباحث نظری بلکه با ارجاع به مولفه هایی که مبنای شکل گیری آن بوده  است و هدف دوم رابطه ای تعاملی و دوسویه با هدف اول تحت همان پارامترهای حوزه های علمی است که البته در تمام شاخه های علمی نقبی به روشنان این ژانر هنری خواهیم زد اما در این موضوع در بدو امر میتوان به حوزه نشانه شناسی اجتماعی اشاره کرد . نشانه شناسی اجتماعی مقوله ای است که مدام به دنبال یافتن معنا در تمامی فعالیتهای انسان می باشد فعالیتهای که در قلب اجتماع شکل می گیرند و عمیقا تحت تاثیر جغرافیای درون و برون انسان به شرح نموداری از تصاویر الفبای هستی او پرداخته مدام “ مکانیت کرانمند هستی “  او را بر می تابد .

به گواهی تاریخ ،‌ هنر خودآموختگی ریشه در دینامیسم تاریخ هستی انسان داشته که ناگزیر در دایره سیکل تضادها به دلالتهای بیشمار و ممکن به آزادسازی نیروهای نهفته و انرژی های متراکم شده ای پرداخته که معطوف به حوزه های اجتماعی به مثابه ظرف ظهور هویت های بشری بوده تا انسان را به سمت یک ناگهان ،ناگهانی بی واسطه در بیانی انتزاعی فراتر از ظرفیت های متعارف عصر خویش سمت و سو دهد .

اما اینک که در آستانه هزاره سوم شاهد حضور دوباره دیگر این ژانر هنری در قلمرو تاریخ هنر می باشیم از این حیث شاید به نظر بیاید که چگونه می تواند پاسخگوی انسان معاصر باشد که به رازهای گمگشتگی انسان تا مرز شکوفایی ژرفای او ره پوید .

ما در آسـتانه هـزاره سـوم شـاهد ظهور ژانر دیگـری از قلمرو تاریـخ هنر جهانیـم کـه « هنرمنـد خودآموختـه » نـام بـرده مـی شـود کـه با پیشـینه ای بـه درازنـای تاریـخ انسـان هربارچنـان ققنـوس بـه گونـه ای نو ازخاکسـترخود بـه پـا خواسـته تا از رهگذر نبـوغ خیـال انگیـزاش بـه ترجمــان بنیــادی تریــن سرگذشــت نانوشــته و ناگفتــه انســان بــه کشــف بایســته هایــی ممکـن مقصـدی جویـد .

انجمـن امروزدرآسـتانه دهمیـن سـال تولـد خـود بـا حمایـت سـازمان میـراث فرهنگـی ، پژوهشــگاه میـــــراث فرهنگــی ، ســازمان ایکــوم icom و ســازمان یونســکو تحت یــک دیپلماسـی فاخـــرفرهنگی نوعـی دیگـر از گفتمـان را کـه درزبـان هنراتفـاق افتـاده رابرمـی تابـد تـا بـا زبـان تخیـل فرآینـدی دیگرپذیررا تولیـد معنـا کنـد کـه بخشـی بـزرگ ا زحیـات معنـوی انسـان معاصررانمایندگـی مـیکنـد .

اعتقــاد قاطــع داریــم کــه ظهور ایــن ســرآغازطلیعه تحولــی نویــن وبنیــادی درتاریــخ هنرخودآموختــگان جهــان خواهــد شــد کــه منبــع الهــام پایــان ناپذیرهرآفرینــش اســت وبرتابنــده رنگیــن کمانــی ازیــک فرصــت تاریخمنــد کــه صرفنظرازنژاد،زبــان وفرهنــگ درسـه حـوزه جهانی،منطقـه ای وملـی طبـق یـک تقــــــویم هدفــــمند بـه تالیـف جامعی ازجایـگاه ایـن گونـه هنـری مـی پـردازد .

آنـان خـود مـوزه ای بـه قدمـت تاریـخ انسـان انـد کـه درگـذرگاه خاطـره هـا پنجـره ای رو بـه هوایـــی تـازه گشـوده تـا ترجمانـی شـورانگیزبرای پروانگـی بدسـت آیـد آنهـم درسـپهرپویه ایـی خیـال انگیزایـنهمـزاد همـاره انسـان کـه فرصـت آفریـده وجـرات ببخشـد تـا زبـان تخیـل درفرآینـدی دیگرپذیرمشـق معنـا شـود.

هرچنـد هیـچ آغـازی نقطـه کمـال نیسـت امـا مهـم اکنـون ماسـت کـه با شـماییم هـم نـوای افـق هایـی دوردر دایـره واژگانـی نامحـدود از جنـس همـان تاروپـودی کـه انسـانها ازآن جـان مـی گیرنـد. 

مولفه ها و مشخصه های ژانر هنر خودآموختگی

۱- فاقد درک تاریخ هنراند . 

۲- فاقد وابستگی به سبک و قالب خاصی می باشند .

۳- خارج از مستقیم رسمی هنر به تولید و ارائه آثار هنر می پردازند .

۴- بدون حداقل آموزش هنری به صورت خودانگیخته و خودجوش به خلق اثر هنری پرداخته اند  .

۵- از قراردادها و سیستم های هنری پیروی نمی کنند .

۶- تکنیک ها و سبک های هنری را نمی شناسند

۷- از تجربه شخصی شان مایه و الهام می گیرند

۸- به قصد بازنمایی و بازخوانی شیدایی های نیمه ی غایب انسان و دنیای درونی آنان می پردازند .

۹- سرمشق و الگویی بیرون از خود ندارند .

۱۰- آنان فاقد نظم سلسله مراتبی هستند اما در عین حال در یک کل همگن شکل می گیرند .

۱۱- می توان آنان را در آثارشان تحلیل کرد :

الف) – در روایت افسانه های تو در توی نیرو های خیر و شر

ب)- از نگاه ژرف آنان به زندگی انسان ها

ج)- به دغدغه های بیرونی و همهمه های درونی انسان بی هیچ تکراری مکرر

۱۲- فارغ از هرگونه تمثیل ، مجاز ، استعاره مستقیم به اصل موضوع و دغدغه های درونی شان می پردازند .

 

لذا خصایص و ویژگی های هنرمندان خودآموخته را می توان بدین صورت برشمرد :

۱-هنرمند خودآموخته دارای خلاقیت در ابداع تکنیک و روشهای اجرایی هنری به صورت کاملا شخصی و تجربی است.

۲-هنرمند خودآموخته عمدتا با استفاده از مواد و متریالهای گوناگون موجود در اطراف خود کار می کند.

۳-این هنرمندان معمولا دارای اعتماد به نفس و انگیزه کافی در خلق اثر هنری و خودجوش و پر انرژی می باشند.

۴-ایشان از هرگونه آموزش آکادمیک و اطلاعات مدون حرفه ای در رشته هنری خود بی بهره و بی خبر هستند.

۵- برخی از این عزیزان بدلایل مختلف حتی از فراگیری سواد خواندن و نوشتن در دوران کودکی بازمانده اند.

۶-اغلب این هنرمندان بصورت منزوی و ناشناس در جامعه به خلق آثار خود می پردازند.

۷- بدلیل ناب بودن افکار، اندیشه و نیز نوآوری در تکنیک اجرایی مورد توجه منتقدان هنری و تشویق جامعه قرار می گیرند.

۸-دارای ساده ترین زبان ممکن در ارایه آثار هنری هستند.

۹-تداوم همیشگی و بی وقفه در ارایه و انجام کار هنری و در حد حرفه ای از دیگر خصوصیات این هنرمندان است.

۱۰-بسیاری از این افراد به دلیل عدم تمکن مالی و به واسطه ناشناخته ماندن در جامعه و عدم اعتماد به نفس در قیمت گذاری واقعی، در فروش آثار خود ناموفق هستند.

۱۱-بدلیل وجود گرفتاریها و مشکلات مختلف در طول دوران زندگی از استعدادهای ذاتی و نهفته در وجود غافل و نهایتا در سنین بالاتر، مرحله کشف استعداد و بروز آن صورت می پذیرد.

۱۲-هنرمند خودآموخته بی توجه به روابط، قوانین و ضوابط دست و پا گیر حاکم بر فضای جامعه هنری پیرامونی، به خلق آثار خود می پردازد.

۱۳-این هنرمندان معمولا فاقد فضای کارگاهی مناسب و مورد توجه سایر هنرمندان آموزش دیده می باشند.

۱۴-در برخی موارد ظهور استعدادهای نهفته در میان این هنرمندان به ایجازی بدیع تشبیه می شود.

اهداف تشکیل انجمن

۱- کشف گوهر خلاقیت

۲- حفظ و نگهداری این گوهر برای آیندگان

۳- شناساندن این گوهر به مردم جهان

۴- می توان به دور از هیچ گونه تعصب و جزم اندیشی به تحلیل جز به جز لایه هایی که پنهان مانده اند دست یافت ، در شناخت قلمرویی ناشناخته که بخشی از سرگذشت انسان دچار خلا انقطاع تاریخی شده کشف نمود تا مبنایی برای وحدتی تجزیه ناپذیر باشد

۵- تا چندی پیش به وسیله ابزار هنر که یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری است جهت تخلیه روحی و روانی مورد استفاده قرار می گرفت اما اکنون انسان با هنر زندگی می کند به تعبیر دیگر تا کنون اسباب بازی برای سرگرمی بچه ها بود اما اینک یک وسیله بازی تلقی نمی شود بلکه به این منظور است که بتوانیم کودک دورن خودمان را زنده نگه داریم بدین خاطر که کودک درون ما بازی می خواهد تا در سفری به دل اعماق خواستگاه خویش ره جوید .

۶- به یک دلیل متقن و مستدل می باید هر چه سریعتر تکلیفمان را با آنان روشن کنیم و گرنه آنان تکلیفشان را با ما روشن خواهند کرد .

۷- انجمن علاوه بر شناسایی و معرفی هنرمند خودآموخته وظیفه اولیه خود را کار آفرینی و اشتغال زایی موضوع فعلیت خود می داند

۸- تبدیل گفتمان فردی  به گفتمان جمعی که همواره منبع الهام پایان ناپذیر هر آفرینشی است

۹- انسان در طول تاریخ زیست خویش ( آن ) نیمه خود را گم کرده است و امروز به گم شده خویش آن نیمه غالب نیاز دارد تا به تمامیت وجود خویش حافظ ارزش هایی پایدار باشد .

۱۰- هر اثر هنری روایتگر معنویت معتبر خود خالق اثر که روایتگر کودکی هایی است که مغموم مانده است مهجور نگه داشته شده است .

۱۱- تشکیل موزه ی دائمی برای این گونه ی هنری می باشد .

۱۲-در وهله اول جلوگیری از انقراض این ژانر هنری که گونه ای دیگر از هنرهای ناب جهان است خواهد بود که سر فصلی نوین در تاریخ هنرمی باشد و  در سپهر تحولی که در ذات آن نهفته می توان منشا تحولی خلاقه و بدیعی را رقم زد که بسیاری از هنرمندان فاخر جهان وامدار آن می باشند.

مهندس علی عزتی

مهندس علی عزتی

 موسس انجمن هنرمندان خودآموخته ایران

تاریخ تاسیس انجمن  و اهداف و چشم انداز آتی

انجمن در تاریخ ۱۳۸۵ با حضور چه بسیار فرزانگان فرهنگ و هنر ایران تشکیل گردید. تا به مثابه یک میانجی بینا فرهنگی به این مقوله بپردازد تا در ترجمان زبان و ادبیات این گونه هنری بتوان به تالیف جامعی از این گنجینه میراث فرهنگی دست یافت که می توانست و باید دستمایه مناسبی برای یک اتفاق بزرگ در معنا بخشی در هستی انسان باشد.

انجمن به اعتبار تمامیت الزامات و توقعات معاصر خویش کاروانسالار این رسالت تاریخی شد تا به پیشواز خیال انگیزترین رهنوردان تاریخ هنر به درون مایه های آفتابی انسان تاریخ راه یابد تا به شکلی تماما انسانی به طریق معنویتی تاریخمند مراتب کمال چنین جوشش و کوششی شگفت انگیز را در تمامیت توان فردی و تجربی خود به کار گیرد .

انجمن هنرمندان خودآموخته ی ایران انجمنی کاملا مستقل است که رویکرد آن شناسایی هنرمندانی است که مصداق واقعی خودآموختگی اند و براساس خلاقیت فردی شان گزینش می گردند تا مفاهیم ذهنی و جوهری خود را در قالب تصویر درآورند.

همانطور که می دانید قبل از فلسفه هنر ، پیشاهنگ قلمرو انسان بود تا انسان را از پس پرده ابهام و چند گونگی از سیکل تضادها برهاند تا تسخیر ناپذیر به سمت یک ناگهان ، ناگهانی بی واسطه ، آنهم در بیانی انتزاعی و به آئین در شکوه رستنی دیگرگونه ، یگانه های سرزمین انسان را در گستره هایی بی بدیل برافروزد.

مقوله خودآموختگی تا بدان حد پیش رفته که امروزه بحث داغ محافل بزرگ آکادمی و کانون توجهات مجامع فرهنگی و هنری جهان به عنوان پدیده ای ناشناخته و شگفت انگیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که بی هیچ تقدم و تاخری از موجودیت ظرفیت های شناخته شده رهنورد گستره های ناممکن می باشند .

ناگفته نماندکه این ژانر هنری قلمرویی نیست که تازه کشف شده باشد بلکه از دوران غارنشینی تا انسان اتمی وجود داشته اما امروزه کاربردی شده و خط تحول متکاملی را معرفی می نماید که رنگین کمانی از همه هنرهای تثبیت شده و ظرفیتی نوین بر بدنه مدنی تاریخ هنر جهان اند.

در کلان روایت تنها منبع موثق و معتبری که می توانست موجبات تدارک حرکتی بنیادین و نوین این گونه هنری را تضمین و تثبیت نماید تشکیل انجمن هنرمندان خودآموخته ایران بود. تا بدین طریق در جغرافیای کشف نشده انسانی دیگر پا بگذارد تا بر سرنوشت گریز نا پذیرش پرتوهای ماندگاری برتابد  .

انجمن نخستین همایش خود را در خانه هنرمندان ایران در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸  با حضور و سخنرانی دکتر شیوا دولت آبادی ، آیدین ِآغداشلو ، دکتر محمد صنعتی ، دکتر بهنام کامرانی ،‌دکتر حمید کشمیرشکن و دیگر هم یاران با مدیریت مهندس علی عزتی موسس انجمن از زوایای مختلف به بررسی این گونه هنری تحت یک مقدمه تحلیلی پرداخته و هر کدام نسبت به چرایی و چیستی فلسفه خود آموخته گان نظرات ارزشمند و کاربردی را مطرح کردند .

اولین جشنواره انجمن هنرمندان خودآموخته ی ایران در ۲۵. اردیبهشت ۱۳۸۸ در روستای دریکنده بابل و در محل زندگی مانا یاد مکرمه قنبری برگزار گردید که مورد توجه بسیاری از آئینه داران میراث فرهنگی و هنر معاصر شد . دومین جشنواره نیز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ در همان روستا برگزار شد .

سومین جشنواره سراسری انجمن در چهاردهم تا بیست و یکم اسفند ۱۳۹۴ در عمارت تاریخی مسعودیه برگزار گردید که با حضور دکتر داوود محمدنیا مشاور ارشد وزارت امور خارجه ، دکتر شیوا دولت آبادی رئیس انجمن روانشناسی ایران ،دکتر میر سید احمد محیط طباطبائی رئیس کمیته ملی موزه ها (ایکوم) ، دکتر احمد ابومحبوب استاد دانشگاه ،‌دکتر اردشیر صالح پور استاد دانشگاه و مشاور ایکوم ، مسعود ناصری کارشناس هنری و مهندس عزتی موسس انجمن هنرمندان خودآموخته ی ایران و عضو ایکوم برگزار گردید.

انجمن در طول این سالها تاکنون بیش از چهل نمایشگاه گروهی و انفرادی در اقصی نقاط کشور برگزار نموده تا به شناسایی و معرفی هنرمندان خودآموخته پرداخته تا جولانگاه آثار ارزشمند و تنفسگاه آزاد آنان باشد .

انجمن قبل از اینکه بدنبال مرجعی معتبر برای مارکتینگ این گونه هنری باشد بدنبال تثبیت و تحکیم پایه های نظری  و مبانی آن بوده است که پشتوانه ای بایسته در معنابخشی هستی انسان تلقی می شود تا از میان پویشی بدیع معطوف به انسان و رازها ی سربه مهر او با صدای واحد و تجسم یافته از مرزهای جغرافیای متخیل آنان گذشته به گونه ای ناب به درون مایه های انسان تاریخ گامهایی استوار بردارد.

انجمن تاکنون تحت یک دیپلماسی فاخر فرهنگی صرفنظر از نژاد ، زبان،قومیت، ملیت ، فرهنگ در سه حوزه جهانی ، منطقه ای و ملی نوعی دیگر از گفتمان را که در زبان تاریخ هنر جهان اتفاق افتاده را برگزیده که بخشی بزرگ از حیات معنوی انسان را نمایندگی می نماید.

بی تردید هنرمندان خودآموخته خود موزه ای به قدمت تاریخ انسان اند که در گذرگاه خاطره ها پنجره ای رو به هوایی تازه گشوده تا در سپهری خیال انگیز این “ همزاد هماره تاریخ “  فرصت آفریده و جرات ببخشد تا زبان تخیل در فرآیندی دیگر پذیر مشق معنا گردد.

برخی از دستاوردهای انجمن

 1. تاسیس انجمن هنرمندان خودآموخته ایران در ۲۰ بهمن ۱۳۸۵
 2. برگزاری چهارجشنواره سراسری وبیش ازچهل نمایشگاه گروهی وانفرادی درایران
 3. برگزاری سمینارها ،تحقیقات وپژوهش میدانی ،چاپ وانتشاربیش ازصدمقاله درخصوص هنرخودآموختگی
 4. برگزاری نمایشگاه انفرادی هنرمند شاعرونقاش خودآموخته “سیدعلی صالحی “درخانه هنرمندان ایران
 5. برگزاری نمایشگاه های گروهی وانفرادی هر ساله ازسال ۱۳۸۵ تا اکنون درخانه هنرمندان ایران
 6. همکاری مستمربا سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری وپژوهشگاه میراث فرهنگی
 7. همکاری با کمیته ملی موزه ها ی ایران(ایکوم) سازمان یونسکو،سازمان زیبا سازی شهر تهران
 8. همکاری با اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ، موزه ملی ایران ، کاخ سعدآباد ،بنیاد سینمایی فارابی
 9. همکاری با اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری
 10. مصاحبه با شبکه های اسپانیایی span.tv ، sahar فرانسه ،الکوثرعرب، جام جم، رادیوفرهنگ
 11. تاسیس ۵ کمیته تخصصی درشناسایی ومعرفی هنرمندان خودآموخته ایران وارتباط با خودآموخته های جهان
 12. تشکیل کمیته راهبردی وشورای سیاستگزاری :کمیته های بین الملل ، پژوهش ،ارتباطات ،تدارکات،ارزیابی
 13. تجهیزبه (فناوری سال شمارکربن ۱۴ )به منظورتشخیص صحت اصل اثروپیشینه وقدمت صحیح ودقیق آثار
 14. چاپ تمبرتخصصی انجمن دربرگزاری هرچهارجشنواره ومراسم رونمایی ازآنها
 15. تدوین شناسنامه اثر(سرتیفیکیت ) به منظورتضمین وتثبیت حقوق مادی ومعنوی آثاروجلوگیری ازجعل آثار
 16. تدوین مانیفست ژانرخودآموختگی که دلالت برمدنیتی دارد که به تاریخ هنراعتباردیگرگونه ای بخشیده است
 17. همکاری فرهنگی وهنری با بخش فرهنگی سفارت ایران درتیرانا ودکترداود محمدنیاسفیرایران درآلبانی
 18. همکاری فرهنگی وهنری با سازمان ایکوم جهانی “پروفسورمارتین هینزرییس شورای جهانی موزه ها
 19. همکاری فرهنگی وهنری باسازمان رییس شورای بین المللی ایکوفوم به ریاست دکترفرانسوا میرس
 20. همکاری فرهنگی وهنری با سازمان ایکوموس “انجمن بین المللی حفاظت ازمحوطه ها ویادمان های تاریخی”
 21. همکاری فرهنگی وهنری با سازمان یونسکو به مدیریت دکترآسترکیش لاروش مدیرکل دفتریونسکودرتهران
 22. همکاری فرهنگی وهنری با دفتر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (مجید ملانوروزی)
 23. همکاری فرهنگی وهنری باسازمان مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست (محمد درویش)
 24. همکاری فرهنگی وهنری با موزه صلح ،فرهنگسراهای:ارسباران،بهمن،گلستان،اندیشه،ملل،خاوران
 25. همکاری فرهنگی وهنری با کانون تخصصی درمانی سوده (شهرک واوان) خاص بیماران دیالیزی
 26. همکاری فرهنگی وهنری باانجمن خیریه رعد (شهرک غرب)خاص بیماران معلولیت جسمی وحرکتی
 27. اخذ مجوزتاسیس موزه دایمی انجمن هنرمندان خودآموخته ایران مستقردرتهران
 28. ساخت چندین فیلم مستند ازهنرمندان خودآموخته ایران
 29. تدوین یک تقویم نظری وتجربه شده که نموداری ازعمق وغنای مولفه های هنرمندان جهان است
 30. درحال برگزاری نخستین جشنواره خواهرخواندگی استان های درمسیرراه ابریشم ،اصفهان،یزد،کرمان
 31. شناسایی ومعرفی هنرمند خودآموخته درایران درفازدهه نخستین شکل گیری انجمن
 32. تعاملات فرهنگی باکانون های ادبی ایران،گروه شعرمعاصر،انجمن غزل،موسسه بهاران
 33. برگزاری نمایشگاه مشترک بین انجمن وموزه احمد نادعلیان وهنرمندان جزیره هرمزدرخانه هنرمندان ایران
 34. انعقاد تفاهم نامه همکاری بین انجمن وانجمن مردم شناسی(موسس “دکتر ناصر فکوهی)

وجه تمایز خودآموختگان با هنرمندان آموخته

هنرمندان خودآموخته با یک هوشمندی ذاتی و منحصربه فرد خود تحت یک هوش هیجانی آنهم تحت یک کنش خلاقه و کاملا بدیع در عمیق ترین باورهای فخیم و آرکائیکی در “کمال خلوص برگرفته از درون”  به معنای دقیق کلمه توانسته رسالت ذات هنر را حفظ کرده و موجبات دقیقتر شناخت آنرا فراهم نماید.

به باور من در آثار آنان یک “ موسیقی بصری “  است که شنیده نمی شود اما دیده می شود که تو را دریک ارتباط ارگانیکی در انبوهی از ناشناخته ها که معصومانه به بند تقریر مهر و موم شده اند فرا می خواند . به واقع انسان خودآموخته در همین گشت وواگشت ها و همین فراز و فرودها ست که در گهواره هنر خودآموختگی شکوفا می گردد و سوای جذابیتی که ذات آثار آنان دار در ارتباط رسانه ای و اجتماعی و بطور عملی ویترینی است که جایگاه فرهنگها را مقایسه کره و تمایزات  تشابهات آنان را نشان می دهد .

برجسته ترین اقدامات صورت گرفته توسط انجمن

۱- بیمه هنرمندان

۲- شناسنامه آثار هنری

۳-حقوق مالکیت معنوی آثار

۴-ثبت ملی آثار

۵-تدوین مانیفست ژانر هنر خودآموختگی

۶-تهیه بانک اطلاعاتی

۷-چاپ نشریه انجمن به پنج زبان جهانی

۸- برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های گروهی و انفرادی