مصاحبه شبکه جهانی سحر با مهندس عزتی

در تاریخ جمعه مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به دعوت مدیریت محترم شبکه سحر صدا و سیما ‌مصاحبه با بنیانگذار “انجمن هنرمندان خودآموخته ایران “و عضو ایکوم‌ و به اتفاق صغری عبداللهی ‌و‌ اسماعیل مقدم راد از اعضای رسمی انجمن‌ برگزار گردید که محل گفتگوهای دیگرگونه ای بود .

ضمنا طی توافق طرفین قرار شد طی یک برنامه مدون از فعالیت های ۱۵ساله مهندس علی عزتی بنیانگذار “انجمن هنرمندان خودآموخته ایران “و  رویکرد خودآموختگان عضو انجمن همچون “سفیران خیال وترجمان آفتابان “ بتدریج ضبط تا در سطح بین الملل اعلام‌ و به نمایش گذاشته شود.