سید علی صالحی​

متولد : تهران

هنرمند : سید علی صالحی​

هنرمند : سید علی صالحی​

 

نام: سید علی

نام خانوادگی:  صالحی​

تاریخ تولد: ۱۳۳۴

محل تولد : تهران

تحصیلات : —

رشته هنری : نقاشی

در شعر …کلمه…کم نمی آورم ،اما شعرگاهی مرا به ساحت هایی می برد که آنجا از دست کلمه کاری ساخته نیست .درچنین شرایطی روبه خـط می آورم ،رو به «نقش»،رو به هرچه که شعرخواسته باشد وهمه چیزازیک « نقطه » آغاز می شود . همین اشاره بی اسم … مرا با خودش می برد و نیز انتهای هـرکاربازیک نقـــطه است: از نقطه به نقطه… که مرتب می گوید من شکل دیگرشعر توام در خـــلوت جهــــان .

 از شاعر نامدار معاصرمان خواستم تا آنجا که میسوراست ،به صورت وســیع توضیح بدهد که این خودآموختگی در نقـــاشی از کی و از کجا شروع شده است و چند وچگونگی های این نـگاره ها راتوضیح دهد . و دراین باره هر چه می داند با ما در میان بگذارد . اما در مقابل همین چند سطر میان گیومه را گفت ،که من هم آن را درصدر این متن آورده ام .

به گمانم باید همه خواسته های خود و مخاطب تابــــلوهای سید علی صالحی را درهمین چند کلــمه او به صورت خلاصه جست و جو کنم . باری از آن چه از ایشان در مراحل و مکان های مختلف به صورت گــــــذرا ــدر این باره ــ شنیده ام ، به تحریر در آورم، حتما” به باز کشــــف این آثار یاری می رساند.

صالحی می گوید: بی گاه … دعوت می شوم به این دانـایی درهم ،به نوعی غرق شدن دراین دریاهای ناخوانا ،امــا نجات بخش است .

صالحی می گوید: ما دران ما به آن دعا می گویند ؛ این کارها برای من عین شــفاست « نوشـتن دیگر»است .من به این «گرایش باطنی» معتادم .

نمی دانم ونمی خواهم بدانم مثلا” الان بااین نقــطه گذاشتن برکاغذ یا بربوم می خواهم کجا بروم ،یاچــه از آب در می آید . نوعی مناسک است برای من که درد را از من می گیرد ،سبــک می شوم مثــل پر کاه بر هوا ،و بعد در پایان وقتی با رجوع به عـــــقل ،تماشای کار کامل شده را شروع می کنم می بینم همه این نقـــش ها به دوران

کودکی ام بر می گردند: دوران معصومیت بی سبب ! دوران آزادی بی سئوال !

من این گفته های شفاهی صالحی را مجددا” بااو در میان گذاشتم ،گفت “حرفهای خودم است !” .

صالحی شاعر بلامنازع و متعهد عصر ماست که همه اهل قلم و مخاطبین بسیار ومنتقدین جدی بر حقیقت شـــعر او اتفاق نظردارند وهیچ نیازی به شرح وداوری من ندارد .اما وقتی که برای اولین باربا تابلو ها ی حیرت آوراو روبه روشدم ، فقط مکث کردم ، مکثی طولانی تا سال بعد که گفتم باید مردم این آثاررا ببینند، قبول نکرد و رفت و آمد و اصرار و پافشاری من سر انجام صالحی را به سکوت واداشت ، من در همیــــن سکوت بود که گفتــم از خانه هنر مندان وقت گرفته ام .

نقاشی های صالحی ،صالحی خود آموخته در حقیقت شعر،حواله ای آسمانی و کار شاعری ،تقدیری بلامنــــازع است ،اما می گویند هنر نقاشی آموختنی است ، فن است و تمرین و آموزش می خواهد . اگر چنین ادعایی درست است پس صالحی و نقاشان چون اوکجا و کی این هنر را آموخته اند !؟ تنها نزد خود .نقاشان خود آموخته ایــران اندکند به شماره ،اما بسیارعجیب و خاص اند ،خارق العاده اند،نمونه بارزو روشن و مسجل آن ، همین تابلو های صالحی است .

سید علی صالحی …نیازی به معرفی ندارد اما ازنقاشی های او می توان دریافت که اهل رشته کوه زاگرس میانه است ،نقاشی های ویژه او دردو وجه به گفتمان درونی انسان اشاره دارد : تابلوهای رنگین که آغاز کار اوســـت و نقاشی های سیاه و سفید که به نوعی دستاورد زیستمان باطنی و بازتاب رویاهای اوست . صالحی ،نقاشی را نزد خود آموخته است ،آن گونه که شعـر ،اما حرف آخر ایشان ،پاسخ به سئوال نهایی من هـم هست :چه آموزگار و استادی صدیق تر و فرزانه تر از خود زندگی . 

بی تردید سید علی صالحی یکی ازکانون های پاسخ به مخاطبین شعر معاصر ماست که در واکاوی عمیق آثاراو می توان به سرشت وسرنوشت انسان نقبی زد اما اینبارنه با دایره واژگان بلکه با دایره هایی با جهان نقش خط و نقطه ، وچه بسیارشگفت انگیز ،چنان فانوس بانی بیداروهشیارمسـیـرانگاره های غیر متداول را باز می کــــاود  وراه می نما یاند ،بی هیچ آغازوپایانی، به توالی سلسله مراتبی ازسطح به متن ،به شیوه خاص سرشت تخــــــیل خویش ،فارغ از روایت مرسومی.

اینبار قلمش نه با کلمات که در پرتو رنگین کمانی ازنقش مایه های ناب وزلال وخـــــط نقـطه هایی به گستردگی جهان که پرسه می زند به شوریدگی ناگفته های من وتو،که به ترجــمان هزار توی تاریخ انســـان  می پردازد .

صالحی در انبوهانــی از مهر وعشق ،بی هیچ ملاحظه وحاشیه ای ،بی هیچ مقدمه و مؤخره ای ،بر قلمـــــــــروخیال خویش بال می گشاید تابه قصد کشف  انسان ، مقصدی دیگر بجوید.

صالحی به معنای دقیق کلمه هنـرمندی خودآموخته است که دربزنــــگاه خـــــلوت خویش ،نا خود آگاه ، دست به مکاشفه ناشناخته ها می زند ، بی آنکه خود بداند که چگونه فرصتی چنین شگفت برای پروانگی  به دســت آمده  است .آنجا که دیگرکلمه را یارای گفتن نیست ، « خط » درهیاتی پر«رمز» و« راز» درعین حال دست نیافتنی ،جزیی ازنقشی می شود که دیگردرقلمرو کلمه ،آمیختگی قابل بقایی برای دیدن و فهمیدن  حس نمی  شود. اینبار« خط و نقطه » در مرتبــــــــــت مولفه ای غیر قابل انکار، شاعر نقاش را به ناگزیر  سمت خویش دعوت  می کند .

وحرف آخر :

سید علی صالحی متولد ۱/۱/۱۳۳۴شمسی بنیان گذار دو مکتب “موج نو” و “شعــر گفتار”است . در معتبر ترین دانشگاه های مغرب زمین شعر خوانی داشته است  . جایزه فروغ فرخزاد ،جایزه اتحــــــــادیه نویسندگان عرب، و جایزه جشنواره گــــــلاویژ کردستان عراق،جایزه بروس سو د ،از جمله جوایزی است که به سید علی صالحی تعلق گرفته است .

بی تردید صالحی یکی از تأثیر گذارترین شاعران معاصر ما از دهه هفتاد شمسی تا امروز به شمار می رود