با استاد محمود دولت آبادی در نمایشگاه انجمن هنرمندان

متولد ۱۰ امرداد ۱۳۱۹ دولت آباد سبزوار ، نویسنده ، نمایشنامه نویس ، فیلمنامه نویس به سان رودی بیکران با خلق آثاری چون کلیدر،جای خالی سلوچ وچه بسیاری دیگر ، معنا و مفهوم گفتمانی جدید از سرچشمه های معنایی و معنوی که ازیک امر انسانی سخن می گوید را خلق نمو‌د که سویمندی ویژه ایی در زبان ادبیات فارسی را برانگیخته است .

پاس میداریم بزرگی اش را از نگاه تازه اش به انسان …